Roatan, Honduras March 22-29, 2014 - samuwphotos
Slender filefish

Slender filefish